ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Делатност институције:

 • просторно планирање
 • урбанистичко планирање
 • енвајронментално планирање
 • урбанистичко пројектовање и реализација планова
 • урбани дизајн
 • kancelarijaизрада еколошких студија и анализа (стратешке процене утицаја на животну средину и друге студије и анализе утицаја на животну средину)
 • израда инфраструктурних студија и анализа
 • израда специјализованих програма и планска имплементација
 • израда техничке документације за изградњу простора
 • пројектовање грађевинских и других објектата
 • инжењеринг
 • остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
 • геодезија
 • вршење надзора
 • вршење послова техничког прегледа објеката
 • информационо-географски систем
 • пружање савета у вези са компјутерском опремом
 • пружање савета и израда компјутерских програма
 • обрада података
 • изградња база података
 • остале активности у вези са компјутерима

У оквиру основне делатности просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, обављају се следећи стручни послови:

 • израда просторних и урбанистичких планова и урбанистичких пројеката
 • израда анализа, студија, програма и истраживања из области просторног и урбанистичког планирања и урбаног дизајна
 • обављање претходних радова за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације. Ово подразумева комплетну студијску подлогу, као и посебне садржаје за друштвену и економску базу, опрему, екологију и инфраструктуру
 • припремање програма за израду просторних и урбанистичких планова као и осталих планских докумената и предлога одлука за ове планове
 • праћење спровођења просторних и урбанистичких планова

Остале делатности:

 • истраживање појава од интереса за израду просторних и урбанистичких планова и пројеката, и за унапређивање и заштиту човекове средине
 • прикупљање, сређивање, обрада, чување и публиковање података од интереса за изградњу, просторно уређење и заштиту човекове средине и вођење просторно-планске документације и информационе основе о простору
 • обезбеђивање планско-техничких података потребних за доношење аката и информисање из области урбанистичког планирања
 • издавање информација о чињеницама и подацима садржаним у урбанистичкој документацији, на захтев заинтересованих правних и физичких лица
 • издавање књига, брошура и других публикација
 • консалтинг и менаџмент послови
 • други послови који произилазе из делатности ЈП „Урбанизам” - Крагујевац на основу законских прописа

Своју делатност ЈП „Урбанизам” - Крагујевац обавља:

 • на подручју града Крагујевца, као седишта ЈП „Урбанизам”, као и на целом привредном подручју Републике Србије и државне заједнице, а по потреби и у иностранству, у складу са одговарајућом законском регулативом
 • пружањем услуга друштвеним, мешовитим и приватним предузећима, као и државним органима, органима локалне самоуправе, физичким и правним, домаћим и страним лицима, на основу ценовника својих услова у складу са важећим прописима из ове области.
 • на основу одлука о поверавању стручних послова и уговора са горе поменутим субјектима, као и учешћа на тендерима
 • по одељењима (делови ЈП „Урбанизам” у којима се обављају послови који по својој природи чине једну целину)
 • у групама (организациони део ЈП „Урбанизам”, који се формира од радника разних одељења, када треба обавити посао који се не може извршити у оквиру једног одељења)