ДОКУМЕНТИ И ИЗВЕШТАЈИ

 • Статут
 • Одлука о давању сагласности на Статут
 • Одлука о оснивању предузећа
 • Решење АПР из фебруара 2019.године
 • Решење о промени пословног назива предузећа
 • Решење o упису у регистар понуђача
 • Закони, подзаконска и интерна акта која користимо приликом израде планске документације
 • Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању предузећа (октобар 2016)
 • Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању предузећа (јул 2016)
 • Извод о регистрацији привредног субјекта
 • Извод о регистрованим подацима из регистра
 • Решење о именовању В.Д. директора
 • Решење о именовању председника Надзорног одбора
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Правилник о ближем уређивању поступку јавних набавки
 • Одлука о стручном усавршавању
 • Ценовник