НАДЗОРНИ ОДБОР

Иван Марковић, председник Надзорног одбора

Радисав Срећковић, члан Надзорног одбора

Гордана Врачарић, члан Надзорног одбора


Иван Марковић, председник Надзорног одбора

Адреса: Моравска 4, Крагујевац predsednik NO

Датум и место рођења: 12.12.1977. године у Јагодини

Телефон: +381(0)64/557 90 97; +381(0)64 859 33 70

E-mail: arhivan@live.com ; ivan.b.markovic@eps.rs

Радно искуство:
„VITTA AMBIENTIS” Крагујевац

радио од маја 2005. године до децембра 2007. године на пословима пројектанта и сарадника Одговорног пројектанта, израда свих врста идејних пројеката индивидуалних објеката за становање, пројеката изведеног стања објеката, израда архитектонских детаља, израда сема столарије и браварије, самостална израда предмера и предрачуна за грађевинске и грађевинско занатске радове, послови вршења стручног техничког надзора.

„КРУГ ПРОЈЕКТ” Крагујевац

радио од јануара 2008. године до маја 2011. године као директор ОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ на руководећим пословима израде пројектантске, планско техничке документације и изградње, као и пословима Одговорног пројектанта (лиценца бр.300 Ј228 10, издата 09.09.2010.године у Београду), израда свих врста главних пројеката стамбених, стамбено пословних вишепородичних као и осталих грађевинских објеката, пројеката изведеног стања, израда архитектонских детаља и партерних решења, израда урбанистичких пројеката и решења стамбених блокова, вршење стручног техничког надзора грађевинских радова вишепородичних објеката.

од децембра 2012. године до децембра 2016. године вршио је дужност заменика председника подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичне секције пројектаната у Регионалном одбору подсекције за подручје регионалног центра Крагујевац Инжењерске коморе Србије.

од децембра 2014. године до јула 2016. године вршио је дужност председника Надзорног Одбора ЈП „Дирекција за урбанизам Крагујевац” на коју је именован од стране Скупштине Града Крагујевца.

ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” доо Београд, Дистрибутивно подручје Крагујевац

радио од марта 2015. године до октобра 2016. године као самостални стручни сарадник на пословима вршења стручног техничког надзора грађевинских радова и одржавању пословних и ЕЕ објеката;

од октобра 2016. године је водећи стручни сарадник на пословима вршења стручног техничког надзора и координације грађевинских радова као Одговорни извођач радова (лиценца бр.400 К451 17, издата 22.05.2017.године у Београду, као и лиценца бр.401 K730 17, издата 01.10.2017.године у Београду) у Сектору за планирање и инвестиције.

од јула 2016. године је председник Надзорног Одбора ЈП”Дирекција за урбанизам”Крагујевац (од октобра 2016. године под називом ЈП „Урбанизам” Крагујевац) на коју је поново именован од стране Скупштине Града Крагујевца.

од децембра 2016. године је председник подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичне секције пројектаната у Регионалном одбору подсекције за подручје регионалног центра Крагујевац Инжењерске коморе Србије.

Образовање:

Назив установе: Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

Стручни назив: Дипломирани Инжењер Архитектуре

Датум дипломирања: 04.07.2007.год. са оценом 10 (десет)

Смер: Урбана реконструкција

Тема дипломског рада: Реконструкција Блока “Бранко Радичевић” са идејним архитектонским решењем Филолошко-Уметничког факултета у Крагујевцу

Рад на рачунару:

AutoCad, ArhiCAD, MC Office paket-napredni nivo, CorelDRAW, Adobe Photoshop CS

Страни језик:
 • Енглески-напредни ниво,
 • Италијански-нижи ниво
Личне особине:

Изузетна способност у раду. Веома добар у комуникацији.

Породични статус:

Ожењен и родитељ је женског детета.

Остало:

Положени Стручни испит

Возачка дозвола Б и Ц категорије

врх странице


Радисав Срећковић, члан Надзорног одбора

Адреса: Белодримска 23, Крагујевац

Датум и место рођења: 14.07.1952. године у Реснику Крагујевачком

Телефон: +381(0)34/6343-140; +381(0)63 572 602

Образовање:
 • Осмогодишњу школу је завршио у Реснику Крагујевачком 1967. год.,
 • Техничку школу је завршио у Крагујевцу 1972. год.,
 • Машински факултет у Крагујевцу уписао је школске 1972/73. године као редован студент, а дипломирао је 14.06.1977. год.

Завршио је следеће семинаре:

 • Управљање набавком производа у светлу QМС-а,
 • Менаџмент иновацијама у пракси,
 • Курс из информатике.
Рад у индустрији
 • Конструктор - технолог пресерских алата од 1973. до 1975. год. као машински техничар у "Филипу Кљајићу",
 • Технолог Приправник од 1977 у "Застава камиони",
 • Начелник монтаже возила 1500Т/412Д у "Застава камиони" од 1977. до 1979. год.,
 • Начелник производње "Привредних возила" од 1979. до 1981. год
 • Начелник службе припреме "Привредних возила" од 1981. до 1985. год.,
 • Руководилац програма у Развоју "Привредних возила" од 1985. до 1989. год.,
 • Руководилац технологија (каросерија, монтажа, тапацирница и хемијско-технолошки процеси] у "Застава камиони" од 1989. до 1995. год.,
 • Руководилац Бироа за планирање и управљање производом (увођење нових производа - пројекти) у Дирекцији ТТ Развој "Застава камиони" од 1995. до 2005. год.,
 • Директор Сектора технологије 2005. и 2006. год.,
 • Директор Дирекције квалитета од 2006 до 2009 год.,
 • Руководилац Пројеката и представник руководства од 2009. до 2011. год.,
 • Директор Пословне јединице Квалитета и представник руководства Застава Камиони од 2011. год. до 31.12.2014. год.
Стручно-друштвене активности
 • Председник збора студената,
 • Члан ФОС-а Машинског факултета,
 • Председник Месне заједнице "Виногради" у Крагујевцу, два мандата од 1987. до 1991. год.,
 • Члан Скупштине пословне заједнице "Застава ауто",
 • Члан Скупштине заједнице производача мотора и моторних возила Југославије,
 • Члан ЈУМВ,
 • Заменик председника савета "ACDI VOCA" заједнице "Аеродром" 2003. год.,
 • Председник МО Виногради СНС-а од 2012год.
 • Члан градског одбора Крагујевца и члан Скупштине СНС-а Србије,
 • Члан суда части Савеза инжењера и техничара Србије,
 • Члан Управног одбора Савеза инжењера Србије (СИТС-а) од 1998. год. и сада,
 • Члан Скупштине Савеза инжењера Србије од 1998. год. и сада, (V-ти мандат),
 • Председник Друштва инжењера и техничара Крагујевца од 1997. год. и сада (V-ти мандат).
Признања

За свој струковни рад и допринос у афирмацији техничке струке више пута је награђиван:

 • Плакетом Друштва инжењера и техничара Крагујевца 1999. год.,
 • Златном плакетом Друштва инжењера и техничара Крагујевца 2000. год.,
 • Заслужни члан СИТС-а (високо струковно признање Савеза инжењера Србије) 2001. год.,
 • Почасни члан СИТС-а (највише струковно признање Савеза инжењера Србије) 2007. год
 • Повељу 150 год СИТС-а (Јубиларно признање Савеза инжењера и техничара Србије)

врх странице


Гордана Врачарић, члан Надзорног одбора

Рођена 14.10.1957. године у Осмацима, Општина Калесија Социјалистичка Република Босна и Херцеговина. Дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Тузли 1982. године.

Од 1982. – 1985. године ради у Фабрици за производњу глинице „Бирач“ у Зворнику БиХ на пословима периодичних прегледа електро инсталација и опреме и пословима перманентног образовања радника ради стицања вишег степена квалификације.

У ЈП „Урбанизам” - Крагујевац ради од 15.04.1985., као дипломирани инжењер електротехнике. Поседује 5 лиценци Инжењерске коморе Србије:

 1. одговорни планер бр. 100 0012 03,
 2. одговорни урбаниста бр. 203 0072 03
 3. одговорни пројектант електрооенергетских инсталација ниског и средњег напона бр. 350 0761 03,
 4. одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система бр. 353 Д470 06,
 5. одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона бр. 450 8187 05

Током рада у Дирекцији за урбанизам била је ангажована на следећим пословима:

 1. учешће у изради свих врста урбанистичких планова-део електроенергетика и телекомуникације
  • Просторни планови (ПП): ПП Крагујевац, ПГР Смедеревска Паланка, ПГР Велика Плана, ПГР Кнић, ПГР Топола, ПГР Рашка, ПГР Параћин;
  • Планови подручја посебне намене (ПППН): ПППН Покајница-Копорин-Радовањски Луг, ПППН Спомен парк-Крагујевачки октобар, ПППН сливног подручја акумулације Дрезга;
  • Генерални урбанистички планови (ГУП): ГУП Крагујевац 2005, ГУП Крагујевац 2020, ГУП Херцег Нови, ГУП Нови Пазар 2020, ГУП Ресавица 2005 са елементима ДУП-а, ГУП Топола 2005 са елементима детаљног урбанистичког плана, ГУП Деспотовац 2005, ГУП Страгари 2005, ГУП Јошаничка Бања 2005, ГУП Јошаничка Бања 2015, ГУП Рашка 2000, ГУП Лепосавић 2010, ГУП Баљевац 2010, ГУП Рача 2010, ГУП Чачак 2015, ГУП Рековац 2015, ГУП Смедеревска Паланка, ГУП Велика Плана 2005, ГУП Мајданпек 2020, ГУП Бујановац 2020, ГУП Прешево 2020, ГУП Лебане 2020, ГУП Параћин 2020, ГУП Свилајнац.2020 ГУП Прибој 2020, ГУП Власотинце 2020;
  • Урбанистичке уређајне основе (УУО): УУО насеља Биљановац, УУО насеља Брвеник, УУО насеља Рудница, УУО насеља Градац, УУО насеља Милатковиће, УУО насеља Гњилића (Рашка), УУО насеља Церовац, УУО насеља Лужнице, УУО насеља Горње Јарушице, УУО насеља Чумић, УУО насеља Шљивовац, УУО насеља Грбице, УУО насеља Десимировац, УУО насеља Корман, УУО насеља Драча, УУО насеља Страгари, УУО насеља Стара радничка колонија, Метино Брдо, УУО насеља Палилуле (Крагујевац), УУО насеља Чаир, УУО насеља Дубово, УУО насеља Бијеле Воде, УУО насеља Сврачићки поток (Тутин), УУО насеља Центар Јагодина, ...,
  • Планови Генералне регулације (ПГР): ПГР Златибор, ПГР Пријепоље, ПГР Рашка, ПГР Прешево, ПГР Центар-Стара Варош, ПГР Пивара, ПГР Колонија (Крагујевац ...,
  • Регулациони планови (РП): Регулациони план уличне мреже у систему јавног превоза на електро вучу у Крагујевцу, РП Јовановац, РП Палилуле, РП Бресница, РП градског центра Крагујевац, РП Центар 1 Смедеревска Паланка, РП Паланачки Кисељак, РП Рашка-комплекс између Ибра и магистрале, РП централне зоне Јошаничке Бање...,
  • Планови детаљне регулације (ПДР): ПДР далековода 110 kV Ваљево-Зворник, ПДР далековода 110 kV Застава-Илићево у Крагујевцу. ПДР аутопута Крагујевац-Баточина, ПДРМатична локација Застава, ПДР Милошев Венац, ПДР 22. децембар, ПДР Продор, ПДР Маршић, ПДР Бресница 2, ПДР Бресница 3, ПДР Палилуле, ПДР Стара Циглана, ПДР Стари срез, ПДР Војна Болница, ПДР Сервис 2, ПДР Петровац, ПДР Лицика, ПДР Милошев Венац II, ПДР Депонија Јовановац, ПДР Зеленило, ПДР Зидане Бараке, ПДР Ником, ПДР Депонија Лапово, ПДР Метро, ПДР Центар-Смедеревска Паланка, ПДР Паланачки кисељак, ПДР Индустријска зона Змич-Параћин..)
 2. израда урбанистичко-техниких услова за електроенергетске и телекомуникационе објект
 3. учешће у изради студија, програма, анализа утицаја на животну средину (Студија и идејно решење одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Крагујевца, Студија-Друштвено економска оправданост реализације бање „Ждрело“ у Петровцу на Млави, Студија комуналног функционисања-услуга, снабдевања и одржавања Града Крагујевца, Детаљне анализе утицаја на животну средину базних радио станица...)
 4. израда главних пројеката спољњег осветљења (ГПО) ГПО Сплитске улице- И фаза, ГПО петље „Звезда чвор“, ГПО приступне саобраћајнице Метроу, ГПО паркинга за путничка, лака теретна возила и аутобусе „Језеро“, ГПО прилазне саобраћајнице и паркинг у зони складишта „Милодух“, ГПО партера блока „Лепеница В“ Лепеница ИВ –ИИ фаза, ГПО партера блока Љубине Ливаде, ГПО партера Централна Радионица – ламела Л2,Л3,Л5, ГПО партера Љубичино сокаче, ГПО партера уз објекат „Аутомакедонија“, ГПО комплекса производно занатство у Илићеву, ГПО споменика палим борцима у Крагујевцу, ГПО партера Основне школе Карађорђе у Рачи, ГПО партера мини занатског центра у Рачи, ГПО партрера стамбено-пословног комплекса у Рачи, ГПО ул. Страхињића Бана у Чачку...
 5. стручни надзор над извођењењем електро инсталација на објекатима високоградње: РАПП Застава Winches Гружа, FIAT ( објекти HTL, PMS, SIGIT и JOHNSON CONTROL у Грошници), „VIP mobile” Крагујевац, Затворени базени, Хитна помоћ, Здравствена амбуланта 4, „Метро“ Крагујевац, „Меркатор“ Крагујевац, Продајно-сервисни центар „Ником“ Крагујевац, Медицински факултет Крагујевац, ОТЦ „Водовод“ Крагујевац, спортска хала „Парк“, КЦ Крагујевац (Линеарни акцелератор, Рачунарска мрежа, Магнетна резонанца, Опрационе сале...), Дечја обданишта у насељу Бубањ и Денино брдо, БИЗ центар Крагујевац, Сајмиште Крагујевац, Фискултурна сала ИИ гимназије Крагујевац, Галерија народног музеја, Соколана, ОШ Мирко Јовановић,...
 6. технички прегледи изграђених објеката:
  • трафостанице 10/04 кВ, далеководи 10 кВ, кабловски водови 1 кВ и нисконапонске мреже на територији Крагујевца, Раче, и Кнића)
  • базне станице мобилне телефоније: (РБС Бресница, РБС Вучковица, РБС Кнић, РБС Силос,РБС Машински факултет, РБС Незнаног јунака 6, РБС Лепенички булевар 1, РБС Житопродукт, РБС Жежељ, РБС Церовац, РБС Ботуње, РБС Овсиште, РБС Грошница, РБС Чумић, РБС Пошта Крагујевац., РБС Кнић 2, РБС Белосавци Топола, РБС Топола 2 КГ 25, РБС КГ 20 Сараново-Рача, ..)
  • ТТ мреже на територији Крагујевца, Раче, Тополе и Кнића, стамбено-пословни објекти на територији Крагујевца, Тополе, Раче и Кнића
  • индустријски и пословни објекти ( ФИАТ (објекат 18ц, постројење за пречишћавање отпадних вода Катак 2, Ергом, Котларница, Компресорска станица,Центар контроле квалитета, објекат 19, Пресс схоп, Паинт схоп, Деми воде), Постојење за пречишћавање отпадних вода Цветојевац, ТПВ Шумадија ДЕС Шумадија, Престиж Плус, Шарена пијаца, ЕМА Кнић, Резервоар за снабдевање водом у Тополи, Пумпна станица за снабдевање водом у Тополи, Постојење за пречишћавање питке воде у Рачи, Хладњача Пласковац-Топола, Хладњача Чумић-Крагујевац, Депонија Лапово,,ГОМА ЛИНЕ, ЕЛЕЦТРОНИЦА ДИ ВИТАЛИ, ФАМЕГАЛ, ХОЛДМАYР-Застава; ОРИОН,Котларнице: Застава, Аеродром, Централна Радионица, Мегле (Крагујевац)… )
  • угоститељски објекти: Хотел Крагујевац, Женева, Женева Лукс, Лазаревић, -трговински објекти: ДИС, ТУШ, ДЕЛТА., ПЛАЗА, Трнава промет. ЧАР.), -школски објекти:И Гимназија, Спортска хала ОШ Карађорђе у Рачи
 7. техничке контроле главних пројеката електро инсталација: FIAT (Центар контроле квалитета, објекат 18ц, објекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19, 24, 25, 58, 32, 39, 62, 64, 65, спољна расвета...); РАПП Марине Winches Гружа, Рециклажни центар Параћин, Рециклажни центар Крагујевац, Црпна станица Рогојевац
 8. нострификација италијанских пројеката за објекте ФИАТ – Грошница (PMC, SIGIT, HTL, JOHNSON CONTROL)

Од 2001.- 2010. година била начелник одељења за инфраструктуру.