Почетак радова на изградњи Дата центра у Крагујевцу

Data centar Директор ЈП Урбанизам – Крагујевац, мр Драган Дунчић, присуствовао је свечаном почетку радова на изградњи објекта Државног дата центра за управљање и чување података - Дата центра. Инвeститoр израде Урбанистичког пројекта државног дата Центара у Крагујевцу, на катастарској парцели 10418/7 КО Крагујевац је Република Србија, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Свечани почетак радова заједнички су означили Председница Владе Србије Ана Брнабић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу доц. др Михаило Јовановић и градоначелник Крагујевца Радомир Николић.

У претходном периоду ЈП Урбанизам – Крагујевац је за потребе изградње Дата центра израдио потребну планску и урбанистичко техничку документацију: План детаљне регулације ''Институт за стрна жита – Радна зона ФЕНИКС'', Урбанистички пројекат – „Секундарни државни центар за управљање и чување података – Дата центар“, Урбанистичку анализу за одабир локације и Пројекат парцелације. Израда ових докумената захтевала је развој посебне методологије, примену ГИС алата и посебних знања у пројектовању и планирању локација савремених информационих технологија.

Ради дефинисања свих неопходних урбанистичких услова остварена је квалитетна и ефикасна сарадња са представницима надлежних министарстава, управе Града Крагујевца, имаоцима јавних овлашћења (јавним предузећима и заводима) и специјализованим пројектантским кућама.

Data centar 4 Комплекс дата центра је површине 4,00 ha, налази се у улици Саве Ковачевића, која је инфраструктурно опремљена и испуњава бројне критеријуме за избор локације за изградњу Дата центра од којих су најзначајнији:

 • удаљење од 400 m од хемијске индустрије, истраживачке лабораторије, депоније, бране;
 • удаљење од 800 m од железничке пруге, главних међудржавних аутопутева, војних база;
 • удаљење од 1600 m од аеродрома, постројења за одбрану, муниције и нуклеарне електране.

Плански је предвиђено повезивање на потребну комуналну инфраструктуру: прикључак на електроенергетску мрежу, прикључак на телекомуникациону мрежу, прикључак на водоводну мрежу, прикључак на мрежу атмосферске канализације, прикључак на мрежу фекалне канализације и прикључак на јавну саобраћајницу;

Значај изградње овог објекта за град Крагујевац је у потврђивању националног и међународног ранга у мрежи насеља Републике Србије, у обједињавању функција и садржаја у области чувања и управљања података градских јавних институција са више локација у граду, као и у укупном напретку у освајању и примени савремених информационих технологија.

Data centar 2
Data centar 3

Презентација пројекта уређења и опремања језера Бубањ

Ivan jezero Dana 2. jula 2019. godine, u Skupštini grada Kragujevca (sala 105), a u organizaciji pomoćnika gradonačelnika zа nаdzоr nаd invеsticiјаmа u vаnprivrеdnim dеlаtnоstimа, gospodina Zorana Rajovića, urbanista JP "Urbanizam" i autor projekta, Ivan Radulović dipl.inž.arh., prezentovao je projekat "Uređenje i opremanje JEZERA BUBANJ sa sprovođenjem mera sanacije i revitalizacije jezerskog ekosistema" stručnoj javnosti, udruženjima građana iz oblasti zaštite životne sredine, ribolovačkim udruženjima i drugim ljubiteljima ovog gradskog parka i jedinstvenog akvatičkog ekosistema u samom gradskom jezgru.

Ovaj prostor је vаlоrizоvаn sа аspеktа zаštitе prirоdе оd strаnе Rеpubličkоg zаvоdа zа zаštitu prirоdе, kojim je prоcеnjеnо dа kоmplеks imа nеspоrnih ekoloških vrеdnоsti, dа prеdstаvlја drаgоcеnо prirоdnо dоbrо, pоgоtоvо zа cеntrаlnu grаdsku zоnu, аli dа pоštuјući kritеriјumе о prirоdnim vrеdnоstimа i rеtkоstimа kојi sе primеnjuјu kоd prеdlаgаnjа zа zаštitu, ipаk nеmа еlеmеnаtа zа prоglаšеnjе.

U ovom trenutku čitav kompleks, a posebno vodena površina, su u lošem stanju, devastirani i u stalnoj degradaciji. Kako bi se degradacija zaustavila, poboljšalo stanje ekosistema i intenziviralo korišćenje ovog parkovskog prostora na atraktivnoj gradskoj lokaciji, neophodno je utvrditi i primeniti mere bilоškе sаnаciје i rеvitаlizаciје, a zatim i mеre zаštitе i unаprеđеnjа jezerskog ekosistema. Istovremeno, neophodno je predvideti realizaciju novih sadržaja prilagođenih karakteristikama ovog prirodnog i kulturnog predela, što podrazumeva uređenje i opremanje javnih zelenih površina, parternih površina i komunikacija, kao i površina za igru sport i rekreaciju svih kategorija korisnika.

Na zahtev gradonačelnika Grada Kragujevca, gospodina Radomira Nikolića, JP Urbanizam je sredinom 2018. godine pristupilo izradi programa urbane obnove i revitalizacije kompleksa Jezero Bubanj, predložilo urbanističko rešenje čitavog kompleksa (obuhvat 9,6 ha) i na osnovu njega procenilo troškove (investicioni plan) za realizaciju planiranog sadržaja, uređenje i opremanje kompleksa, uz razmatranje održivih rešenja za sanaciju i revitalizaciju jezerskog ekosistema, bez čega dalje uređenje i opremanje kompleksa gubi svaki smisao. Procenjena vrednost svih intervencija podeljenih u više etapa (mеrе sаnаciје i rеvitаlizаciје еkоsistеmа јеzеrа; pаrtеrnе i zеlеnе pоvršinе; urbаni mоbiliјаr i Bubаnj-čеsma; mеrе zаštitе i unаprеđеnjа еkоsistеmа јеzеrа; sаоbrаćајnе pоvršinе; pоvršinе zа igru, spоrt i rеkrеаciјu), iznosi oko 1.350.000 evra.

Ivan jezero Nakon usvajanja ovog programa i investicionog plana, JP Urbanizam je pristupilo izradi projektno-tehničke dokumentacije za prvu fazu realizacije projekta na uređenju i opremanju jezera Bubanj, koja je obuhvatila izradu pešačkih, biciklističkih i trim staza oko jezera, uključujući i servisno-interventne saobraćajnice u kompleksu, ukupne dužine oko 2150 m. Staze će pratiti i odgovarajuća javna rasveta i urbani mobilijar. Na osnovu ove tehničke dokumentacije, u ovom trenutku se vrši izbor izvođača za realizaciju prve faze, koja će (prema rečima pomoćnika gradonačelnika) započeti u toku ovog leta. Najveći deo prve faze se finansira iz sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je Grad Kragujevac dobio iz javnog konkursa za subvenciju finansiranja infrastrukturnih projekata (2018.god.).

Sredstva za rekonstrukciju nepokretnog kulturnog dobra, Bubanj-česme, obezbeđena su posredstvom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, od resornog Ministarstva kulture i informisanja.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika, očekuje se da će sredstva za sprovođenje dela mera sanacije ekosistema jezera (оdstrаnjivаnjе mulјеvitih nаslаgа sа dnа јеzеrа i njegovo izmeštanje na prоstоr zа rеkultivаciјu) biti obezbeđena iz fоndа mеđudržаvnоg spоrаzumа izmеđu Маđаrskе i Srbiје.

Za sledeću (drugu) fazu realizacije, u ovom trenutku se u JP Urbanizam radi projektno-tehnička dokumentacija, a ova faza će obuhvatiti izradu pоvršina zа igru, spоrt i rеkrеаciјu svih kategorija korisnika, i prateće pešačke i servisno-interventne komunikacije, kao i odgovarajuću javnu raasvetu i urbani mobilijar. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika, realizacija prve i druge faze realizacije ovog kompleksnog projekta očekuje se do kraja 2020. godine.

Учешће ЈП Урбанизам - Крагујевац на 10. међународном научно-стручном скупу ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на Палићу

Palic Lazar Представници ЈП Урбанизам - Крагујевац дуги низ година традиционално учествују на научно-стручним скуповима организовани од стране асоцијације просторних планера. Oве године стручни тим ЈП Урбанизам - Крагујевац учествoвао је на 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “, који се одржао у Суботици и на Палићу од 09-11.маја 2019.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику планирања и управљања природним и културним добрима и обновљивих извора енергије у просторним и урбанистичким плановима. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручих приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања управљања природним и културним добрима. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Скупу су присуствовали велики број домаћих и иностраних експерата, научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти. Учесници скупа имали су прилику да на предавању мр Ђорђа Милића, помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, сазнају више информација о новом Закону о планирању и изградњи – условима и начинима планирања и уређења простора сходно изменама и допунама Закона (Просторно и урбанистичко планирање, Лиценцирање правних и физичких лица, Е простор, Уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградње објеката – урбана комасација и др.); Изградња објеката – најчешће недоумице. Презентовани су радови и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне, планирања и управљања природних и културних добара и обновљивих извора енергије, интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине.

Palic Lazar
Palic Lazar
Palic Lazar

Одржана јaвна презентација нацрта ППППН манастира Студеница

12. априла 2019 у градској управи Града Краљева одржана је ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Просторног Плана подручја посебне намене културног добра манастира Студеница и Извештаја о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину.

На презентацији учешће је узео и део стручног тима ЈП Урбанизам, у саставу Тијана Марковић, руководилац израде Извештаја о стартешкој процени утицаја и Иван Радуловић, руководилац израде Просторног плана и одговорни планер. Јавној презентацији су присуствовали представници надлежног министарства, локалне самоуправе, стручних институција, и други присутни грађани, омогућено је да се представи концепција просторног развоја планског подручја, планска решења , правила и имплементација плана.

Студеница Краљево
Sokovic2

Радионица o смењењу аерозагађења, имплементацијом зона са ниским емисијама

Састанак Влада У уторак, 12. марта 2019. године, у ЈП "Урбанизам" биће одржана радионица у организацији Connective Cities, Engagement Global, GIZ и Градa Крагујевцa, под називом "Смањење аерозагађења коришћењем климатски одрживих средстава јавног превоза и успостављање зоне ниске емисије у Крагујевцу"

Циљ радионице је да представи добру праксу из Немачке у вези са урбанистичким и инфраструктурним планирањем мера за смењење аерозагађења, имплементацијом зона са ниским емисијама, као и иновацијама које могу подржати рад зона са ниском емисијом и одрживу мобилност у Крагујевцу.

Радионица је конципирана по моделу самомодерирајућих радних група, које обрађују 4 теме:

 1. еколошки, социјални и економски утицаји зона ниске емисије;
 2. основни аспекти урбанистичког и инфраструктурног планирања зона ниских емисија у Крагујевцу;
 3. структуре управљања и успешно планирање чистог ваздуха на локалном, регионалном и националном нивоу;
 4. иновације које могу подржати функционисање зона ниских емисија и одрживу мобилност у Крагујевцу.

Састанак Влада Након рада, свака радна група ће на пленарној сесији известити остале учеснике радионице о резултатима свога рада, а збирни резултат треба да буде идентификација краткорочних и средњорочних (имплементирају се локалним напорима), односно дугорочних активности (са спољном подршком), као и изгледа за даљи ангажман у мрежи The Community of Practice for Sustainable Urban Development - Connective Cities.

Представници ЈП Урбанизам, Крагујевац: Иван Радуловић, Владимир Раковић, Тијана Марковић, Лазар Мандић узеће учешће у оквиру својих стручних тематских области.

У понедељак, 11.03.2019. у просторијама ЈП Урбанизам, одржан је прелиминарни састанак са представницима The Community of Practice for Sustainable Urban Development-Connective Cities, Engagement Global-а, ГИЗ-а и Града Крагујеваца, на коме су се гости из Немачке упознали сасаобраћајним проблемима града Крагујевца, потенцијалима и могућностима за унапређење.

Презентација ГУП-а Крагујевац 2025 Градској управи и стручној јавности

Састанак Влада После вишегодишњег ангажовања комплетног стручног тима ЈП „Урбанизам Крагујевац“ на изради Генералног урбанистичког плана (ГУП-а) „Крагујевац 2025.“, Нацрт овог најзначајнијег стратешког документа Града Крагујевца, биће презентиран Управи Града и стручној јавности, током децембра 2018. године.

Израда ГУП-а Крагујевац 2025. започета је марта 2016. године. Током протеклог периода , урађенa је следећа документација:

 1. Материјал за рани јавни увид
 2. Нацрт плана и
 3. Документациона основа са пратећим студијама:
  1. Студија демографског развоја града
  2. Студија становања
  3. Студија саобраћајне инфраструктуре
  4. Студија привредног развоја
  5. Студија развоја јавних служби
  6. Студија комуналних делатности, зона и објеката
  7. Студија зеленила и рекреативних површина и објеката
  8. Елаборат заштите животне средине са еколошком валоризацијом простора
  9. Студија енергетског снабдевања
  10. Студија обликовања и урбани дизајн

У свим фазама израде наведених докумената и у поступку формирања праваца за стратешко планирање града, била је укључена јавност, релевантне институције, појединци и представници из свих области које су од значаја за развој и функционисање града.

Поред стручног тима ЈП „Урбанизам Крагујевац“, учествовали су спољни стручни сарадници, научне институције и Стручни савет кога чине појединци из града са значајним стручним референцама из области урбанистичког и просторног планирања.

Нацрт ГУП-а „Крагујевац 2025.“ биће упућен у званичну процедуру доношења, после стручних контрола, јавних презентација и јавног увида.

Састанак потпредседнице Владе и градоначелника Николића о новим инфраструктурним пројектима у Шумадији

Састанак Влада Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, састала се са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем и његовим сарадницима, са којима је разговарала о могућностима сарадње Министарства и Града на инфраструктурним пројекатима у Крагујевцу.

Михајловићева је исказала спремност да Министарство помогне у кључним пројектима за Крагујевац, као што је "Шумадијски коридор" који би повезао Крагујевац, Краљево и Чачак и који би омогућио конекцију са аеродромом у Лађевцима, као и северне обилазнице око града.

“За обилазницу је потребно да израдите идејни пројекат и прилагодите план детаљне регулације. Моји сарадници и стручњаци "Путева Србије" биће вам на располагању. Ово се односи и на решење за смањење оптерећења градских раскрсница”, рекла је Михајловићева.

Градоначелник Крагујевца затражио је и помоћ око изградње инфраструктуре у индустријској зони Крагујевца, где компанија “Сименс” припрема фабрику за производњу локомотива, вагона и трамваја у којој ће посао наћи око 8.000 радника.

“Министарство и ресорна друмска и железничка предузећа помоћи ће да се испуне сви предуслови за отварање фабрике. То се односи како на изградњу и реконструкцију путева, тако и на неопходну железничку инфраструктуру”, рекла је Михајловићева.

На састанку је било речи и о изградњи станова за службе безбедности у Крагујевцу, за које ће крајем новембра бити расписан јавни позив.

III Еколошка конференција са међународним учешћем – „Смедерево еколошки град“

Skup Smederevo III Еколошка конференција са међународним учешћем – „Смедерево еколошки град“, одржана је 23. и 24. 11. 2018. год. у Смедереву, у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање наставника. Конференција је одржана у организацији Локалног еколошког покрета из Смедерева, Географског факултета Универзитета у Београду, а уз подршку Министарства заштите животне средине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На конференцији је обрађено 16 еколошких тема, кроз 40 научних радова, међу којима су заштита вода, ваздуха и земљишта, урбана екологија, еколошки менаџмент, обновљиви извори енергије, агроинжењеринг, производња органске хране, управљање отпадом.

На скупу је присуствовао велики број стручњака из области заштите животне средине, као и професора неколико универзитета.

ЈП „Урбанизам“ из Крагујевца, узео је учешће на овом научном скупу, са два рада из области урбане екологије и управљања отпадом:

која су представиле колегинице Тијана Марковић и Весна Јовановић.

Годишња конференција BIM асоцијације Србије

GIZ Ambero Aсоцијација BIM Србија организовала је годишњу конференцију 8.новембра 2018. године у Хотелу Hyatt Regency у Београду, на којој је испред ЈП Урбанизма - Крагујевац присуствовао директор мр Драган Дунчић и представници Града Крагујевца Александар Ненковић градски урбаниста, Томислав Спасенић и Данило Савић из управе града.

Конференцији је присуствовало више од 135 учесника из земље и иностранства. Поред прадавача из Словеније, Хрватске, Мађарске, УЕА, Босне и Херцеговине и Србије спацијални гост је била др Марина Карољ, значајни представник организације building SMART Русије, директорка компаније Concurator и једна од заслужних особа за стандардизацију BIM-а у Русији.

На конференцији је представљено више веома интересантних презентација БИМ решења, одржан округли сто са темом имплементације БИМ-а у региону и представљени планови и стратегија стандардизације БИМ-а у Србији. Један од златних спонзора конференције је био и TeamCAD.


27. Салон урбанизма

Представници ЈП Урбанизам – Крагујевац присуствовали су отварању 27. Међународног салона урбанизма у Руми.

GIZ Ambero Двадесетак запослених присуствовало је 08. новембра 2018. традиционалној манифестацији Међународни салон урбанизма у организацији Удружења урбаниста Србије. У свечаној атмосфери салон је отворио председник општине Рума Слађан Манчић. Скуп су на отварању поздравили Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, Милка Павловић, дипл.инж.пејз.арх.

Крагујевачки урбанисти ове године су добили два признања у категорији планови детаљне регулације за рад План детаљне регулације радне зоне Собовица – Лужнице“ и у категорији публикације за рад Грађење Крагујевца од 1945. до 1965. године, др. Верољуба Трифуновића.

На изложби поред радова из дела продукције јавних предузећа, установа и фирми из Србије могли су се видети радови колега из Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Мађарске и Швајцарске. Приметан је значајан пораст квалитета и броја радова услед повећаних градитељских активности у нашој земљи, што све урбанисте радује и посебно мотивише за даљи рад.


Двадесет пет година атељеа Соковић

19. октобра 2018. обележене су двадесет пет година рада атељеа Соковић, крагујевачког архитекте мр Душана Соковића. Овим поводом у галерији Народног музеја у Крагујевцу приређена је ретроспективна изложба архитектонских и урбанистичких реализација и идеја аутора. Отварање је протекло у пријатној атмосфери уз пригодни музички програм који је приредила пијанисткиња Мина Мијовић. На отварању су говорили архитекте: проф. др Петар Арсић, академик Милан Лојаница, и мр Миодраг Ференчек. Отварању су присуствовали директор ЈП „Урбанизам“ и заинтересовани запослени.

Sokovic
Sokovic2
Sokovic3

Стручни скуп у Београду - Smart City Urban Lab

GIZ Ambero Представници ЈП Урбанизам – Крагујевац, архитекте Мирјана Ћирић и Лазар Мандић заједно са представницима управе града Крагујевца, начелником управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Томиславом Спасенићем и Мирјаном Маринковић – Габарић присуствовали су 19. октобра 2018. године још једној урбаној лабораторији на тему Smart City.

У раду стручног скупа учествовали су представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - мр Ђорђе Милић, Ambero Consulting Harald Muler и предавачи из Беча (mr Dominik Vajs Smart City agency Veinna, GmbH), Берлина (dr Jens Libe – Немачки институт за урбанизам) и Дортмунда (dr Stefan Vilfort - Tetraedar).

Стручни скуп је организован у оквиру GIZ/Ambero пројеката српско-немачке сарадње „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ у просторијама Сталне конференције градова и општина, у Македонској 22/VIII у Београду.

GIZ Ambero2
GIZ Ambero3
GIZ Ambero4

Промоција књиге „Грађење Крагујевца од 1945. до 1965. године“ архитекте др Верољуба Трифуновића

verko У уторак 16. октобра 2018. године у народној библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу одржана је промоција књиге „Грађење Крагујевца од 1945. до 1965. године“ архитекте др Верољуба Трифуновића, ранијег дугогодишњег директора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу.

Аутор је у књизи на прегледан и јасан начин приказао развој архитектуре и урбанизма овог периода града Крагујевца користећи за изворе најразноврснију грађу: техничку и планску документацију, фотографије, извештаје и записнике различитих комисија и тела одговорних за развој града и др. Књига Грађење Крагујевца од 1945 до 1965 је монографија која на једноставан начин приказује комплексно, мултидисциплинарно поље планирања града и стварања урбаних образаца користећи методе и из више наука: урбане морфологије, историографије, економије, социологије и политкологије.

Надамо се да ће ова књига побудити интерес шире јавности и скренути пажњу на бројна и важна данашња питања урбаног развоја и уређења града Крагујевца и зато вам је са задовољством препоручујемо.

verko2
verko3
verko4

ППППН „Студеница” на комисији за планове у министарству

studenica1 Дaнa 15. oктoбрa 2018. гoдинe, oдржaнa je сeдницa Кoмисиje зa плaнoвe Mинистaрствa грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe (МГСИ), у вeзи сa oбaвљeним Рaним jaвним увидoм пoвoдoм изрaдe Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe мaнaстирa Студeницa (план), a чиjи je oбрaђивaч JП Урбaнизaм-Крaгуjeвaц. Рaни jaвни увид je oдржaн oд 24.сeптeмбрa дo 8.oктoбрa 2018., уз излaгaњe мaтeриjaлa нa интeрнeт стрaници MГСИ и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe у oбухвaту oвoг плaнa (oпштинa Ивaњицa и грaд Крaљeвo).

Предмет плана представљају културне, природне и ресурсне вредности, у складу са релевантном планском, студијском и техничком документацијом, резултатима досадашњих истраживања, као и релевантним стратешким документима и политикама Републике Србије. План ће садржати детаљну разраду за заштићену околину манастира Студеница који се са својом заштићеном околином налази на UNESCO Листи Светске баштине од 1986. године, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја према утврђеном режиму заштите природних и културно-историјских целина (Парк природе Голија, Резерват биосфере Голија-Студеница и др.). Саставни део Просторног плана ће чинити и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Извeштajeм Кoмисиje o oбaвљeнoм рaнoм jaвнoм увиду, кoнстaтoвaнo je дa je прoцeдурa спрoвeдeнa у склaду сa Зaкoнoм и дa сe мoжe нaстaвити сa дaљoм зaкoнскoм прoцeдурoм изрaдe Нaцртa плaнa.

studenica2
iks

Предавање „Архитектура - естетика”

iks У просторијама ЈП Урбанизам – Крагујевац дана 25.09.2018.у организацији Инжењерске коморе Србије, Регионални центар Крагујевац, Регионални одбор подсекција дипломираних инжењера архитектуре Матичне секције пројектаната и извођача радова, ванредни професор др. Јелена Атанасијевић дипл.инж.арх. одржала је предавање на тему „Архитектура – естетика“

Кроз историју архитектуре примењивале су се различите методе у пројектантском поступку, засноване на пропорцијама хармонијских односа непрекидне поделе и дефинисаним геометријским модулима, како би се реализовале естетски вредне грађевине. Предавач је кроз конкретне примере у раду знаменитих аутора, указао на поступак у дефинисању естетике реализованих објеката.

Циљ и очекивани резултати прадавања је упознавање са различитим методама у пројектанском поступку које утичу на естетику објекта.

iks
iks
iks

Комисија за стручну контролу СПУ ГУП Суботица - Палић 2030. на животну средину

Subotica У Градској кући у Суботици, 25.септембра 2018.год., одржана је седница Комисије за планове, на којој је презентован Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Суботица – Палић 2030. ГУП Комисији је присуствовао део стручног тима ЈП Урбанизам, у саставу Тијана Марковић, руководилац израде Извештаја о стратешкој процени утицаја, Весна Јовановић и Наташа Матовић, чланови радног тима.

Након успешне презентације, Извештај о стратешкој процени утицаја биће на јавном увиду до 1.10.2018.год. Након завршеног јавног увида, у Суботици ће бити одржана јавна седница Комисије за планове, на којој ће аутори Извештаја о стратешкој процени утицаја планског документа на животну средину, јавно изнети ставове и одговоре на примедбе пристигле током јавног увида.


Студијска посета "Планирање чистог ваздуха: Имплементација зона ниске емисије и контрола загађења ваздуха" за делегате општине Крагујевац

dortmund Представник ЈП Урбанизма – Крагујевац и представници општинске управе за заштиту животне средине на позив The Connective Cities платформе за повезивање градова и његових иницијатора, the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ), Deutscher Stadtetag (Немачко удружење градова) и Заједнице глобалних / службених агенција, учествовали су у студијској посети на тему „Планирање за чист ваздух“, која jе одржана од 20. до 23. августа 2018. године у области северна Рајна - Вестфалији , Немачка.

Одељење за заштиту животне средине града Крагујевца идентификовало је загађење ваздуха као најозбиљнији и хитан еколошки проблем у граду. Општина је признала неопходност стварања плана квалитета ваздуха и одрживог транспорта у граду - супротстављајући се најдоминантнијим изворима загађења ваздуха: моторизованим саобраћајем.

dortmund Поред успостављања Локалног акционог плана за заштиту животне средине (2010), Стратегије одрживог развоја у Крагујевцу (2012-2022) и Стратегије развоја саобраћаја (2012-2022), град тражи додатне ефективне стратегије према чистом ваздуху. С тим у вези, општина се суочава са различитим изазовима, као што је недостатак средстава, свест на ниском нивоу свих актера и недостатак потребног знања. Као одговор на ове проблеме, повезивање градова (The Connective Cities) је био домаћин студијске посете на тему "Планирање за чист ваздух: имплементација зона ниске емисије и контрола загађења ваздуха".

Програм студијске посете био је усмерен ка стручњацима из различитих области и доносиоцима одлука, подржавајући размену знања и искустава на основу сценарија добре праксе у Немачкој. Програм је садржао различите приступе према четири главна питања:

 • Какви су еколошки, социјални и економски утицаји зона са ниским емисијама?
 • Који су основни аспекти одговарајуће урбане политике и инфраструктурног планирања за зоне са ниским емисијама?
 • Које су одговарајуће структуре управљања и аранжмани за успешно планирање чистог ваздуха, у односу на општинске, регионалне и националне заинтересоване стране?
 • Како постићи јавно прихватање и грађански ангажман у зонама ниске емисије и које иновације могу подржати рад у зонама ниске емисије?

Студијско путовање је укључивало презентацију од стране домаћина, као и теренске посете различитим жариштима у граду, као што су станице за мерење загађености ваздуха, бициклистичке станице и ремоделиране пешачке зоне. Посета је помогла да се продуби знање и разумевање учесника у планирању чистог ваздуха и одрживој мобилности у градовима у различитим локалним контекстима и на различитим институционалним нивоима.

dortmund Осим тога, учесници су разговарали о сложености правног оквира Европске уније и његовој примени на националном и поднационалном нивоу у вези потенцијалних жалби и процедура за кршење од стране актера цивилног друштва, решавајући превазилажење граничних вредности загађења ваздуха. Осим главне теме планирања чистог ваздуха у области мобилности урбаних средина, делегати су посетили постројење са систамом за пречишћавање отпадних вода и пројекат ренатурације река Рухр и Моехне као део посете у области планирања животне средине.

Немачки стручњаци су у својим презентацијама и посетама показали које мере се могу имплементирати како би се решили проблеми загађења ваздуха, буке и неповољних начина превоза и потрошње. Иновативни облици мобилности и нови концепти рутирања, као и учешће јавности били су примери фокусних тачака представљених и дискутованих добрих пракси. Такође је постало јасно да промена шеме мобилности захтева дугорочну посвећеност и визију како би град требао изгледати у будућности.

Градови Дортмунд и Хаген показали су да нове мере урбане мобилности подразумевају и промене у функционисању и структури града: новим, раније запуштеним деловима града се може приступити и трансформисатих увођењем нових активности за слободно време, а зависност од аутомобила, загађење ваздуха и бука могу се смањити.

Као главни закључак, показало се да планирање чистог ваздуха подразумева планирање са бољим фокусом на на заштиту човека и његове животне средине, свеобухватног укључивања свих заинтересованих страна (укључујући и децу) и промоцију здравља као јавни подстицај. Делегати из Крагујевца истакли су занимљиве и богате дискусије, презентације и теренске посете као добра и плодна искуства у учењу. Истовремено, немачке општине које су били домаћини и окружни органи у Арнсбергу изразили су захвалност на прилици да размене знање са општином из Србије и стимулишу међународно искуство у учењу.


Јавна презентација ППППН „Јерма”

jerma 19. јула 2018. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Јерма” и Извештај о стратешкој процени утицаја овог просторног плана на животну средину, чији је обрађивач ЈП Урбанизам - Крагујевац (у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш). Јавни увид ће се одржати до 17. августа 2018. године, до када ће заинтересована физичка и правна лица моћи да подносе примедбе Министарству или градској/општинској управи Пирота, Димитровграда и Бабушнице, чије се територије налазе у обухвату Просторног плана. Материјал за јавни увид може се наћи на интернет страници Министарства (http://www.mgsi.gov.rs).

Шестог августа 2018. године у Едукативно-образовном центру у Димитровграду, са почетком у 12 часова, одржана је ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Јерма” и Извештаја о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину, у којој је учешће узео и део стручног тима ЈП Урбанизам, у саставу Тијана Марковић, руководилац израде Извештаја о стартешкој процени утицаја, Иван Радуловић, руководилац израде Просторног плана и одговорни планер и Марко Николић, члан стручног тима за област енергетике. Након исцрпне презентације планског документа који је на јавном увиду, заинтересованим лицима - представницима локалних самоуправа, стручних институција, невладиних организација и другим присутним грађанима, омогућено је да постављају питања у вези са изложеном концепцијом просторног развоја планског подручја, планским решењима , правилима и имплементацији плана. Јавну презентацију су пропратили регионални и локални штампани и електронски медији. Презентација и дискусија су завршени око 15 часова.

Након завршеног јавног увида, 27. августа 2018. у Димитровграду ће бити одржана и ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за јавни увид, на којој ће физичка лица и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе моћи усмено да образложе своје ставове, док ће обрађивачи планског документа, ЈП Урбанизам - Крагујевац и ЈП Завод за урбанизам-Ниш, јавно изнети свој став о свакој поднетој примедби.


Признање ЈП Урбанизму поводом 150 година Савеза инжењера и техничара Србије

sits Поводом обележавања јубилеја 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), на свечаној седници скупштине Друштва удружења и техничара Крагујевац, 29. маја 2018. год., додељена је Повеља ЈП Урбанизам – Крагујевац у знак признања за изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака Савеза инжењера и техничара Србије.

У оквиру исте свечаности додељено је и признање Заслужни члан, мр Драгану Дунчићу, директору ЈП Урбанизам – Крагујевац, за дугогодишње успешно ангажовање на остваривању циљева и задатака Друштва инжењера и техничара Крагујевца.

Свечаној седници и додели присуствовали су испред ЈП Урбанизам – Крагујевац, директор мр Драган Дунчић, дипл.простор.план. и Лазар Мандић мастер инж.арх..

ЈП Урбанизам – Крагујевац се нада успешној и интензивнијој сарадњи са СИТС, ДИТ Крагујевац, на увећању стручног знања, друштвеног угледа и развијању етике и морала инжењерско-техничког позива у наредном периоду.


Учешће ЈП Урбанизам на на научно-стручном скупу у Требињу

Trebinje 1 Представници ЈП Урбанизам - Крагујевац дуги низ година традиционално учествују на научно-стручним скуповима организованих од стране асоцијације просторних планера. Oве године стручни тим ЈП Урбанизам - Крагујевац учествoвао је на седмом научно-стручни скуп са међународним учешћем „ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ” “, који се одржао у Требињу, Република Српска, БиХ, 18. – 20. април 2018. године.

Првог дана одржана су уводна предавања која су била посвећена Могућностима унапређења управљања локалним самоуправама у Србији и предавања о просторним интеграцијма у Европској унији и могућности имплементације међународних смерница за урбанистичко и просторно планирање.

Посебно место заузела су предавања која су ближе осветлила значај Јевта Дедијера за описивање и позиционирање Херцеговине у међународном просторном оквиру.

Trebinje 2 Другог дана скупа свечано је отворена изложба „Планерска умрежавања 3” у оквиру које је ЈП Урбанизам – Крагујевац додељена Захвалница за учешће на изложби за изложене просторне планове: Регионални просторни план четири управна округа: Шумадијски, Поморавски, Рашки и Расински управни округ, Просторни план подручја посебне намене хидроелектране Бродарево 1 и Бродарево 2 на реци Лим, Просторни план подручја посебне намене природног добра Бељаница – Кучај.

Трећег дана скупа формирани су закључци рада стручног скупа који ће бити прослеђени учесницима.

Представници ЈП Урбанизам - Крагујевац узели су учешће у дискусији у пленарном делу рада научно-стручног скупа наглашавајући основне проблеме са којима се среће у раду: слабљење институција урбанистичког планирања, недефинисаност садржаја у планским документима – посебно плана генералне регулације: дефинисање границе грађевинског подручја у планским документима, место месних заједница у изради планске документације, начин измене и допуне планова и друго.

Вођени су разговори са колегама из Косовске Митровице и Београда у циљу формулисања програма за израду ППППН ИК Железничка пруга Лапово – Краљево – Рашка – Лешак (део пруге Београд Тирана на територији Репбулике Србије), вредност инвестиције: 200 000 000 евра. Договорени су следећи кораци у циљу реализације овог пројекта: Састанак са колегама из Саобраћајног института ЦИП, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Активирање планиране индустријске зоне Собовица-Лужнице

plakat Milanovic У новој индустријској зони у Собовици, Милановић инжењеринг и Сименс, као важни привредни субјекти, утицаће на значајни развој овог подручја, као и за привредни развој Града Крагујевца. Реализацијом овог пројекта у наредном периоду, очекује се отварање нових радних места и повећање запослености овог подручја на коме су поред индустријских зона планирани и други садржаји. Стручни тим ЈП Урбанизам – Крагујевац израдио је План детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице ”.

Плана детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице ”. представља законску основу за активирање планиране индустријске зоне на овом подручју. На седници Скупштине Града Крагујевца, која је одржана 05.12.2017. усвојен је Предлог наведеног плана.

У току израде овог важног плана чланови стручног тима ЈП Урбанизам – Крагујевац, као искусно предузеће у изради планске документације, координирали су у целокупном процесу између инвеститора, градских служби, ресорних министарстава и Владе РС. Захваљујући доброј претходној сарадњи са значајним инвеститором као што је FIAT, предузеће поседује знање, искуство и има довољно кадровског капацитета да изведе комплетан инжењеринг.

Дана 12.04.2018. представници стручног тима ЈП Урбанизам – Крагујевац присуствовали су свечаности отварања, на којој су Председник Републике Србије Александар Вучић и Братислав Милановић власник MIND групе положили у индустијској зони Собовица - Лужнице, надомак Крагујевца, камен темељац новог индустријског комплекса. MIND парк - осмишљен као „град у малом ” који ће се простирати на 120 хектара. Поред производних хала, биће опремљен свим садржајима неопходним за свакодневни живот попут обданишта и поликлиничко - дијагностичког центра. Ту ће се налазити и Центар за истраживање, развој и едукацију, лабораторије, простор за подршку почетницима у бизнису, зграда инжењеринга, спортски центар, па чак и аеродромска писта.

Учешће на Салону Урбанизма

Salon-urbanizma-2017-1ЈП Урбанизам - Крагујевац дуги низ година традиционално учествује на Салону урбанизма, на којим је и до сада имала запажене резултате.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

На овогодишњем 26. Међународном салону урбанизма у Нишу, ЈП Урбанизам - Крагујевац представио је три рада:

 1. У категорији 5. Планови детаљне регулације - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР, Лазар Мандић, мастер инж.арх. и стручни тим ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац, ЈП . Овај рад је освојио признање у истој конкуренцији.
 2. У категорији 5. Планови детаљне регулације - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЛАТАНИ" У ОПШТИНИ КУЧЕВО
 3. У категорији 8. Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања - СТУДИЈА СТАНОВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ГУП "КРАГУЈЕВАЦ 2025", Иван Радуловић, дипл.инж.арх. и стручни тим ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац. Рад је освојио трећу награду у истој конкуренцији.

Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

Укупан број изложених радова у свим претходним годинама износио је неколико хиљада ,па је овај високи реноме додатна обавеза да се из године у годину унапреди целокупна организација салона, која има међународни карактер и масовност радова и учесника.

Salon-urbanizma-2017-1

Промоција књиге “Управљати на други начин”

logo saobracajНа међународној конференцији информатичких технологија У Будви - “Infofest 2017”, одржана је промоција књиге “Управљати на други начин”.

Књига “Управљати на други начин”, аутора мр Дејана Абразовића, представља плод његовог тридесетогодишњег бављења информационим технологијама и интегрално обухвата све принципе савременог управљања ИТ системима. У времену глобализације, убрзаног развоја и имплементације нових технологија, као и потребе сталног прилагођавања производних и пословних процеса растућим захтевима тржишта, предуслов успешног пословања представља примена и стално осавремењавање информационих система и овладавање посебним знањима и вештинама из области информационих технологија. Књига “Управљати на други начин” интегрално обухвата све принципе савременог управљања ИТ системима и може постати користан приручник свима који одлучују о примени и унапређењу ИТ технологија у пословном окружењу.


ИЗРАДА СТУДИЈЕ САОБРАЋАЈА ДРУГА ФАЗА

logo saobracajУ процесу израде Студије саобраћаја у оквиру ГУП-а Крагујевац 2025. у четвртак 28.09.2017. године у периоду од 6:00 до 18:00 часова обавиће се друга фаза Бројања саобраћаја.

Бројање ће се спровести у организацији ЈП Урбанизам - Крагујевац са ученицима Политехничке школе у Крагујевцу, а уз сагласност и сарадњу Саобраћајне полиције Града Крагујевца.

Процес бројања обавља се на спољном кордону, на пет локација на улазима државних путева у Град Крагујевац:

 1. државни пут Крагујевац – Баточина,
 2. државни пут Крагујевац – Топола,
 3. државни пут Крагујевац – Горњи Милановац,
 4. државни пут Крагујевац – Краљево,
 5. државни пут Крагујевац – Рековац (Јагодина).

У овом процесу бројања евидентирају се проласци свих возила по категоријама у оба смера ( ка граду и из града) и бележе се регистарске ознаке, како би се утврдили транзитни токови кроз Град.


ЈП „Урбанизам” – Крагујевац на међународној конференцији информатичких технологија

БудваУ Будви се од 24. до 30. септембра одржава Фестивал информатичких достигнућа „Infofest 2017”. Овогодишња конференција, петнаеста по реду, одржава се под програмским називом "Следећа генерација регулације" како би се:

 • обезбедио континуитет регулаторних активности везаних за сектор електронских комуникација;
 • створили услови за потпуну имплементацију националних политика развоја сектора електронских комуникација у циљу достизања стандарда и циљева прописаних Дигиталном агендом 2020 и Стратегијом за јединствено дигитално тржиште;
 • омогућио нови развој тржишта кроз имплементацију нових технологија, развоја апликација и сервиса прописаног квалитета;
 • унапредила сигурност и интегритет мрежа и
 • повећало задовољство и могућности крајњих корисника у погледу коришћења сервиса и апликација задовољавајућег квалитета.
 • У фокусу овогодишње конференције ће бити развој електронске управе и информационог друштва, Cloud Computing, комуникационе технологије, као и безбедност информационих система и технологија.

  Више о фестивалу информатичких достигнућа на веб страници фестивала (www.infofest.com).


25. седница комисије за планове

SGУ четвртак 07.09.2017.год. одржана је двадесет пета седница Комисије за планове Града Крагујевца. На тој седници, одговорни урбанисти ЈП “Урбанизам” – Крагујевац, као представници обрађивача планова, презентовали су материјал за рани јавни увид за следеће планове:

 1. Измена и допуна Плана детаљне регулације „ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА“ у Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7 – Црква и Бранко Радичевић),
 2. Измена и допуна дела Плана генералне регулације „РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ”,
 3. План детаљне регулације „СЛАНА БАРА”,
 4. План генералне регулације „ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК”,
 5. План детаљне регулције „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1” у Крагујевцу,
 6. План детаљне регулције „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА -ЛУЖНИЦЕ” у Крагујевцу,

Наведени планови ће по добијању Извештаја Комисије за планове, бити окачени на сајту скупштине Града и сви заинтересовани грађани, физичка и правна лица могу да погледају овај материјал у просторијама за Урбанизам у скупштини Града Крагујевца.

На овој седници обављена је расправа након јавног увида Нацрта Плана детаљне регулације „Дела старе вароши“ уз Улицу Српских добровољаца у Крагујевцу, који је послат на седницу скупштине Града ради усвајања. Такође обављена је и расправа после раног јавног увида за План детаљне регулације "Црвени Крст" уз улицу Светозара Марковића у Крагујевцу који је иде у даљу процедуру израде нацрта плана.