ЈП УРБАНИЗАМ

Poslovna zgradaУрбанистичко-планерска институција у Крагујевцу јавља се са процесом брзе урбанизације у земљи, почетком 60-их година прошлог века. Прелазак сеоског становништва у градско одвијао се интензивно, а Крагујевац је био у средишту тог тока. Становништво града се утростручило, а градска територија је расла још брже. Потребе за грађењем биле су огромне, а за нове градске садржаје било је потребно уредити земљиште и изградити инфраструктурне мреже и објекте. Све што је изграђено, прошло је кроз урбанистичко планерске поступке овдашњих институција. Институција је својим деловањем утицала да Крагујевац заузме одговарајуће место у простору Србије, као функционални и плански центар регије средишње Србије. регије средишње Србије.

У последњој деценији прошлог века наша земља је доживела један од најтежих периода у својој историји. Њени капацитети, развијени да делују на међународним релацијама у условима изолације нису више давали ефекте. Долази до пада дохотка, а самим тим и до смањења могућности грађења и уређивања простора..

Улазак земље у нов развојни циклус у првој деценији 21. века тражи преструктуирање њене укупне организације. Пре свега функционалне Компоненте, за коју је неопходно прилагођавање актуелним светским трендовима. Паралелно са тим мењаће се и просторно-физички развој градова: из фазе брзе, квантитативне урбанизације, у фазу квалитативног раста. Ово се посебно односи на град Крагујевац.

У тим околностима након четрдесетак година институционализованог урбанистичког и просторног планирања у Крагујевцу, сагледава се улога урбанистичко - планерских институција у времену које долази са следећим уверењима:

  • планирање простора је изузетно важна национална делатност;
  • град је вечити носилац прогреса у друштву;
  • стратегија планирања мора да се заснива на принципима одрживог развоја и све више методима урбане обнове.

У Србији има седамнаест урбанистичких и градитељских институција највишег нивоа, и то четири ван Војводине и Београда, од којих је једна и ЈП „Урбанизам” - Крагујевац (ниво: просторни планови, сви урбанистички планови и друга урбанистичка документација и стручни послови из области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља).

И данас, после скоро 60 година, можемо са поносом да констатујемо да је ЈП Урбанизам - Крагујевац остало предузеће које у континуитету ради на уређењу и изградњи свог града, радећи планове највишег ранга, почев од: Регионалних просторних планова Шумадије, Поморавља и околних округа (2), преко Просторних планова за административно подручје Града Крагујевца (50), 6 генерација Генералних урбанистичких планова Крагујевца (1974 – 2019.) до планова нижег реда за насеља, делове насеља (преко 600), објекте и инфраструктурне и комуналне системе.

ЈП Урбанизам - Крагујевац ради документацију за већину општина у Србији, у оквиру Шумадије и шире: за многе општине у долини Ибра, Западне Мораве и Лима у оквиру Златиборског округа и у општинама јужне и источне Србије.

Осим, просторног и урбанистичког планирања, развоја географских информационих система (ГИС) и инфраструктурних просторних података, анализа, студија и програма за саобраћајне, водопривредне и енергетске системе, као и за друге области, пројектовања објеката високоградње и нискоградње, фирма се бави вођењем консалтинга за различите инвеститоре, што подразумева вођење свих послова, од израде планске документације, преко пројектне документације, до употребне дозволе за објекте.

Крагујевачки урбанисти јасно сагледавају своју улогу у будућем развоју града као модерног и одрживог система. У наредним деценијама, развој фирме засниваће се на тимском раду стручњака и менаџера у креирању мултидисциплинарне политике фирме, на стварању предуслова за запошљавање и усавршавање младих кадрова применом савремених знања и технологија.

РЕФЕРЕНЦЕ:

  • 6 генерација Генералних урбанистичких планова Крагујевца (1974 – 2019.)
  • преко 1200 Урбанистичких планова (генерална и детаљна регулација)
  • преко 50 Просторних планова јединица локалне самоуправе (општине и градови)
  • преко 10 Просторних планова подручја посебне намене (доноси их Влада РС)
  • 2 генерације Регионалних просторних планова (Шумадијски, Поморавски, Рашки и Расински управни округ)

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА:

Велика награда Салона Урбанизма (3), Награда Милутин Главички (Удружење урбаниста Србије) (1), Награда Милош Савић (Удружење урбаниста Србије) (1), Првих награда Салона Урбанизма (15), Других награда Салона Урбанизма (10).