ВЕСТИ

Јавни увид ПДР Шеховића Поље

LM u PP

У уторак 5. септембра 2017.год. одржана је јавна презентације Нацрта урбанистичког плана детаљне регулације

„Шеховића поље - мултифункционални простор" Пријепоље, у којем као обрађивач плана учествује стручни тим ЈП Урбанизам – Крагујевац на челу са Лазаром Мандићем дипл.инж.арх.

Презентација је одржана у току јавног увида поменутог плана у просторијама Дома културе Пријепоље.


ИЗРАДА СТУДИЈЕ САОБРАЋАЈА

logo saobracajУ процесу израде Генералног урбанистичког плана Крагујевц - 2025. JП Урбанизам - Креагујевац између осталих специјалистичких анализа и студија (Студија демографског развоја града; Студија становања; Анализа саобраћајне инфраструктуре; Анализа привредног развоја; Анализа и развоја јавних служби; Студија комуналних делатности, зона и објеката; Студија зеленила и рекреативних површина; Елаборат заштите животне средине са еколошком валоризацијом простора; Студија енергетског снабдевања; Студија урбаног дизајна), предвиђена је и израда Студије саобраћаја на основу које ће бити дефинисан развој система саобраћаја у Крагујевцу као саставни део ГУП-а Крагујевац 2025.

Саобраћајним истраживањима треба да се утврди интезитет и структура саобраћаја на основној путној и уличној мрежи Крагујевца, као и карактеристике путовања становника Крагујевца у току просечног дана у недељи.

Први део истраживања обухвата бројање саобраћаја. Након саобраћајних истраживања 1990. и 2002. године, ово су прва истраживања које ЈП Урбанизам-Крагујевац спроводи у овом обиму.

Бројање саобраћаја ће се обавити на укупно 21. раскрсници, на пресецима мостова и на улазу и излазу из града на државним путевима I и II реда и то:

 1. Краља Петра - Лепенички Булевар - Јована Ристића - Др Зорана Ђинђића (Доње двомостовље код „Спорта“)
 2. Кнеза Михаила - Кнеза Милоша-Грузанска (Мала вага)
 3. В.Роловица-Авалска (Аеродром Црква)
 4. Београдска - Миодрага Влајића Шуке (Библиотека код Милутина)
 5. Зорана Ђинђића - Саве Ковачевића (Градски дом)
 6. Града Сирена - Лепенички булевар (Хала Језеро)
 7. Града Сирена - Саве Ковачевића (ТЦ Рода)
 8. Града Сирена - Николе Пашића
 9. Николе Пашића - Зорана Ђинђића (Дом синдиката)
 10. Александра I Карађорђевића - 27. марта( Штафета)
 11. Александра I Карађорђевића - Кнеза Милоша(Црква)
 12. Драгослава Срејовића-Косовска (Пивара)
 13. Лепенички булевар -27.марта (Двомостовље код сата)
 14. Лепенички булевар-Ј.Обилазница- Миодрага Влајића Шуке (Метро Кружни ток)
 15. Александра I Карађорђевића - Радоја Домановића - Краг. Октобра (В.Парк)
 16. Потпоручника Говедарице - Радоја Домановића - Краља Милана (Медицинска скола)
 17. Даничићева-бул.Краљице Марије (Ердоглија)
 18. Краљевачког бат.-Октобарских жртава (Грошница)
 19. Краљевачког бат-Краља Милутина (Станово)
 20. бул.Краљице Марије-Кнеза Михаила (Петља Звезда)
 21. бул.Краљице Марије-Д.Туцовића (Плаза)

Бројање ће се спровести у периоду, од 5. до 7. септембра 2017. у организацији ЈП Урбанизам -Крагујевац са ученицима и професорима Политехничке школе у Крагујевцу.

br_saobracaj_1br_saobracaj_2

Подаци о броју возила, у одређеном временском периоду по смеровима кретања и врсти-категорији возила биће уношени од стране бројача на припремљеним бројачким обрасцима. Резултати бројања ће бити компјутерски обрађени у форми табеларних и графичких прилога и биће основа за анализу услова одвијања саобраћаја (ниво услуге, искоришћење капацитета, рад семафора...), као и за даљи рад на Студији у фази формирања Транспортног модела.

Други део истраживања садржи анкету у домаћинствима на подручју ГУП-а. Предвиђено је да се анкета спроведе на 1% укупног броја домаћинстава, односно у око 500 домаћинстава, равномерно распоређених по месним заједницама (у свакој месној заједници по 1% домаћинстава). Избор узорка ће бити „случајном методом". Анкета је добровољна и анонимна (без личних података о члановима домаћинстава). Образац за анкету садржи неколико основних података о домаћинству као и податке о путовањима-кретањима чланова домаћинсва старијих од 6-7 година (школски узраст) у току одређеног дана.

Значајан чинилац јутарњег вршног оптерећења на уличној мрежи Крагујевца потиче од путовања на посао. Ради тога је предвиђена анкета запослених, која је анонимна, са само неколико питања везаних за начин и време доласка на посао. Овом анкетом треба да се употпуне подаци добијени анкетом у домаћинсвима ради формирања поузданије базе података за израду Студије.

Усвојеном методологијом за израду Студије предвиђена су истражувања у саобраћају која треба да омогуће израду Транспортног модела Крагујевца. Транспорни модел представља базу података на основу којих је могуће утврдити постојеће стање система саобраћаја и дефинисати његов будући развој у складу са планираним друштвено-економским и урбанистичким развојем Крагујевца у планском периоду ГУП-а.

vizum

Израда Урбаног плана мобилности има за циљ да се на основу поуздане анализе стања саобраћајног система Крагујевца идентификују проблеми функционисања како у постојећем стању тако и у прогнозном периоду, и у складу са савременим смерницама развоја градова, дефинишу планови развоја саобраћаја.

Израдом оваквог савременом плана Град Крагујевац би се усагласио са европским стандардима израде планова мобилности, реалним захтевима корисника и захтевима квалитета животне средине у Крагујевцу. Политика и мере утврђене Планом одрживе урбане мобилности треба да садрже све облике и видове саобраћаја у целој градској агломерацији као што су јавни и приватни, путнички и робни токови, моторизовани и немоторизовани видови видови превоза и паркирање.

Међутим, неопходно је истаћи да је срж (специфичност) Планова одрживе урбане мобилности програмско опредељење које почива на ставу да се за пешаке, бициклисте и јавни превоз морају обезбедити примарни услови коришћења (просторни, операциони, режимски и сл.).

Са друге стране, без усвојеног и институционално подржаног плана урбане мобилности није могуће учешће града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова.

У оквиру Саобраћајне студије града Крагујевца примениће се савремене методе без којих је немогуће на адекватан начин дефинисати развој града у наредном периоду у складу са принципима одрживе мобилности. Након прикупљана и обраде података који су везани за карактеристике саобраћајног тока и мобилност грађана Kрагујевца урадиће се макро симулација у програмском пакету Визум.

vizum2

Овакве обимне и сложене анализе до сада су у Србији спровођене само у саобраћајним студијама у Београду и Новом Саду. Поред тога у програмима за микросимулације провериће се различита варијантна решења како би се квалитет услова одвијања саобраћаја побољшао.


ПДР далековод Љубовија - БиХ

Поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу DV 110 kV Љубовија – државна граница БиХ29.08.2017. године одржан је први радни састанак у просторијама Општинске управе Љубовија.

Састанку су присуствовали представници радног тима инвеститора АД Електромрежа Србије, начелник Општинске управе Љубовија и ЈП Урбанизам – Крагујевац као обрађивач плана. Испред радног тима ЈП Урбанизам – Крагујевац присуствовали су Соња Јовановић дипл.инж.арх., Гордана Врачарић дипл.инж.елек. и Тијана Марковић мастер.еколог.

Након састанка радни тим је обишао терен у оквиру граница предвиђеног плана.

ljubovija1ljubovija2